คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2011

บทที่ ๔ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของไทย

บทที่ ๔ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของไทย —————————- วัตถุประสงค์ประจำบท ๑. เพื่อให้นิสิตรู้ เข้าใจ สามารถอธิบายบทบาทของพระสงฆ์ไทยตามหลักพระธรรมวินัยได้ ๒. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์กับการจัดการศึกษาของไทยได้ ๓. เพื่อให้นิสิตสามารถเล่าสรุปเหตุการณ์พระพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ของไทยได้ เนื้อหา ๑. สมัยสุโขทัย ๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา ๓. สมัยกรุงธนบุรี ๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๕. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย-ปัจจุบัน แนวคิด ๑. หน้าที่หลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ได้แก่การศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตาม ๒. จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยพบว่า การศึกษาคนไทยเริ่มที่วัดซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนอ่าน เขียน และวิชาการต่อสู้ ช่วยกอบกู้ชาติบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัย บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ไทย หน้าที่หลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ได้แก่การศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตาม พร้อมทั้งนำหลักคำสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ใส่ความเห็น

วรรณคดีพุทธศาสนา

        ทางเราได้ทำการสืบค้นจากเอกสารวรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย ของ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545. หน้า 147-208.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้        ในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จนถึงรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 9 รัชกาล มีงานสำคัญทางพุทธศาสนามากมายหลายเล่ม ทั้งประเภทแต่งเป็นภาษาไทยและประเภทแปลถ่ายทอดมาจากภาษาอื่น อย่างไรก็ดีจะเลือกหยิบยกมากล่าวเท่าที่จำเป็นที่รู้จักกันดีเท่านั้น1. สังคีติยวงศ์         หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการทำสังคายนาพระไตรปิฎกรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1 จนถึงครั้งที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศาสนา | ใส่ความเห็น